Политика за приватност и заштита на личните податоци

The privacy policy provides general information about the processing of personal data. We collect only those personal data that are necessary to accomplish our tasks and powers.

For protection from unauthorized access and use of personal data of its users and entities for which we store / process data, the company EURONOVA DOO, takes all necessary technical and organizational measures, in accordance with the Law on Personal Data Protection (“Official Gazette of RSM” no. .42 / 20) and bylaws related to personal data protection.

Controller / processor of personal data is EURONOVA DOO.

We process personal data in accordance with the provisions of the Law on Personal Data Protection and bylaws.

We collect personal data for specific, clear and legally determined purposes and are processed in a manner that is in accordance with those purposes and in accordance with the Law on Personal Data Protection. The data collected are personal data:

 • на вработени лица;
 • на клиенти;
 • на посетители на нашата веб страна www.euronova.mk

We collect personal data through various channels, including:

 • преку Вашето користење на нашата веб страна;
 • преку нашиот e-mail;
 • преку пошта;
 • телефон и
 • усмено.

We process your data for specific, clear and legitimate purposes, to the extent necessary to achieve the purposes of the processing and we will not process your personal data in a manner contrary to those purposes.

Categories of data to be processed

 • Податоци за лична идентификација на вработени (име и презиме, адреса на живеење, ЕМБГ; трансакциска сметка, е-пошта, телефонски број, датум на раѓање…)
 • Лични податоци на клиенти (име и презиме, адреса на живеење, е-пошта,  телефонски број);

In accordance with applicable personal data protection legislation, your personal data may be processed if:

 • сте ни дале согласност за обработката, која имате право да ја повлечете во било кое време; или обработката е неопходна за извршување на договор во кој Вие сте договорна страна или за да се преземат активности на Ваше барање пред Ваше пристапување кон договорот; или
 • обработката е неопходна за целите на наш легитимен интерес, без да се наруши вашето право на приватност и доверливост, а за постоењето на ваков легитимен интерес, ќе Ве известиме во врска со конкретната обработка;
 • обработката е потребна за исполнување на наша законска обврска (за што ќе Ве известиме пред обработката).

Transfer of users of personal data

We do not share data about you with third parties, except in the following cases:

 • по барање на орган на државна власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело на кое му се откриваат личните податоци без разлика дали е тоа трето лице или не.
 • на други корисници врз основа на нивно барање (адвокати, нотари…), согласно закон.

In our company, access to your data can be obtained only by those persons who need that information to fulfill our contractual and legal obligations and only to the extent that is necessary to fulfill the purpose of processing.

The data we collect are stored in accordance with the law and the period required to achieve the purpose of processing with deadlines for storage of personal data required to meet the purpose of processing.

Calculation of deadlines for storage and retention of personal data is based on the following criteria:

 • времетраење на договорот (доколку имате договор со нас);
 • времето потребно за обработка на барањето или жалбата (доколку е поднесена жалба);
 • наши законски или договорни обврски.

We need to keep some of your personal data in the archives so that we can respond to any legal proceedings and within the time prescribed by applicable laws. If you have a contract with us, your personal data is stored for a maximum of 10 years after your last activity.

Your rights regarding the processing of personal data are:

 • право да бидете информирани за обработката на личните податоци (право да бидете информирани дали се обработуваат ваши податоци и за какви цели, нашите легитимни интереси, корисниците на кои се пренесуваат…);
 • право на пристап до личните податоци (имате право да барате информација за какви цели се обработуваат Вашите лични податоци, категориите на лични податоци кои се обработуваат, предвидениот рок,…);
 • право на исправка и бришење на личните податоци (ако најдете грешки во вашите лични податоци или ако тие се нецелосни или неточни, може да побарате да ги исправиме неточните или дополниме нецелосните лични податоци);
 • право на ограничување на обработката на личните податоци (под услови утврдени со закон, можете да побарате ограничување на Обработката на вашите лични податоци);
 • право на приговор (имате право во секое време согласно важечкиот закон да поднесете приговор на обработката на вашите лични податоци, како и приговор на обработката на Вашите лични податоци, како и приговор на обработката на Вашите лични податоци за цели на директен маркетинг);
 • право на повлекување на согласноста за обработка на личните податоци во секое време (доколку сте дале согласност за обработка на личните податоци).

Subjects of personal data may exercise the rights under this Policy by submitting a request for exercise of the respective right. The request can be submitted as follows:

 • електронски на следната адреса на електронско сандаче: euronova2006@gmail.com
 • пошта на адресата на ул. Енгелсова бр. 31 Штип

The request for exercising the rights related to personal data protection should contain the following data:

 • име и презиме на субјектот на лични податоци;
 • контакти за повратни информации – адреса, телефон, адреса на електронско сандаче;
 • барање со опис на барањето.

If you consider that the manner in which the company EURONOVA DOO processes your personal data violates the provisions of the Law on Personal Data Protection, you can submit a request to the Agency for Personal Data Protection as a supervisory body, in accordance with the Law on Personal Data Protection.

The privacy policy is subject to regular review and will be amended as appropriate to changes and our activities.

The Company takes all necessary technical and organizational measures to protect personal data from unauthorized access and their misuse, using regular controls and the latest technological mechanisms and achievements in this area.

Your personal data may be processed by a third party – Processor only under the conditions provided by law and only if he agrees to apply the same technical and organizational security measures.

EURONOVA DOO,

April 2022